‘Biologisch – Bio-dynamisch – Ecologisch’

Biologisch keurmerk

Biologisch geeft de garantie dat een product onder bepaalde voorwaarden is geproduceerd en vee ook als zodanig is gehouden. De regels gelden voor alle schakels in de productieketen. De boeren moeten zich eraan houden, maar ook productiebedrijven mogen niet zomaar de term biologisch op hun producten plakken. Ook voor het verpakken, importeren, verhandelen, exporteren en opslaan van biologische producten gelden biologische voorwaarden.
Alle regels waaraan biologische ondernemers zich moeten houden, zijn vastgelegd in EU-wetgeving. Dit betekent dat in alle 27 Europese lidstaten de regels hetzelfde zijn. Of een boer nu in Friesland zit of in Zuid-Spanje: overal heeft ‘biologisch’ dezelfde betekenis. In Europa bepaalt de Europese Commissie aan welkeregels de ondernemers zich moeten houden. In Nederland bepaalt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe deze regels hier worden ingevuld.De EU-regels voor biologisch zijn in 1992 vastgelegd. Daarvoor waren er ook al nationale regels voor boeren die biologisch werkten. Die verschilden echter per land. Sinds de EU-wetgeving, zijn de regels in heel de EU gelijk. En biologische producten zijn nu in alle EU-landen te herkennen aan hetzelfde keurmerk.Het Biologisch keurmerk zorgt er al voor dat de kwaliteit van jouw voeding voor een groot gedeelte wordtgewaarborgd. Biologisch is voor ‘echte voeding’ echter de ondergrens. Wil je jouw gezondheid daadwerkelijk verbeteren door de voeding die je binnenkrijgt? Dan zal je de voeding die je het meest binnenkrijgt en/of die het meeste toxische stoffen (bestrijdingsmiddelen of medicatie) bevat Biologisch-dynamisch, of Ecologisch moeten kopen.

Biodynamisch keurmerk

De Biodynamische landbouw gaat een stap verder dan de biologische landbouw. Bodemvruchtbaarheid en de versterking van de groei staan daarin centraal. Biodynamische bedrijven doen dat door:

1. Organische bemesting.

2. Planmatige vruchtwisseling.

3. Het gebruik van kiezel- en kruidenpreparaten.

4. Het gebruik van een zaaikalender, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de planeten. Een Biodynamisch bedrijf houdt naast de landbouwactiviteiten vaak ook dieren. Biodynamische boeren houden sterk rekening met het eigen karakter van dieren. Kippen houden hun snavels, koeien hun hoorns. Verder gelden hoge normen voor veevoeding en dierhuisvesting. Dit alles om bij te dragen aan te totale gezondheid van de hele voedselketen. Van micro-organisme in de grond die bijdraagt aan de gezondheid van de planten, tot de micro-organismen die in jouw darmen zitten als mens.

Ecologisch keurmerk

De ecologische landbouw heeft in feite dezelfde werkwijze als de biologische landbouw. Toch is er een nuanceverschil tussen biologisch en ecologisch:

  • Biologisch heeft vooral aandacht voor de relatie milieu, mens en gezondheid.
  • Ecologisch houdt heel consequent rekening met het hele ecosysteem waarin wij leven en vermijdt alles wat dit systeem kan schaden (en dus juist ook de micro-organismen die bepalend zijn voor onze gezondheid!). Ecologisch is: milieuvriendelijk, zo min mogelijk belastend of vervuilend voor het milieu. De ecologische landbouw werkt niet met chemische bestrijdingsmiddelen vanwege de moeilijk afbreekbare giftige stoffen. Ook niet met kunstmest, omdat de productie ervan veel energie vraagt.

Wat ecologisch is, is ook altijd biologisch. Maar het omgekeerde is (lang) niet altijd waar. Wordt voor de ontginning van een biologisch product een ecosysteem in de war gestuurd? Dan hoort het niet thuis in een ecologisch teeltsysteem. Ook hier bewaakt men de gezondheid van de totale voedselketen en daarmee direct jouw gezondheid.